Vedtægter for Grundejerforeningen Piledybet

Vedtaget 21. august 1971, med ændringer af 12. august 1978, 18. august 2017 og 21. august 2021.

§ 1

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i sommerhusområdet beliggende mellem matr.nr. 31-p, Ristinge og Langelands Østersøbad matr.nr. 45-af m.fl., Hesselbjerg, og grænsende til Piledybsvejen.

§ 2

Som medlem kan optages enhver, som er ejer af fast ejendom beliggende i det i § 1 nævnte område.

§ 3

Såfremt et medlem måtte afhænde sin ejendom i sommerhusområdet, ophører hans medlemskab af foreningen. Intet medlem har ved ophør af medlemskab krav på andel i foreningsformuen.

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 blandt medlemmerne valgte personer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år det medlem, hvis mandat er ældst, evt. efter lodtrækning.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, deriblandt formanden, er til stede.
Bestyrelsen vælger blandt sin midte en formand og en kasserer, samt en sekretær.
Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder og leder disse.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol og en regnskabsprotokol.

§ 6

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juli måned, så vidt muligt en lørdag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn eller på forlangende af 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer.
Enhver generalforsamling indvarsles med mindst 4 ugers varsel ved e-mail til hvert enkelt medlem. Medlemmer kan ansøge formanden om at modtage korrespondance fra foreningen som ordinær brevpost. Dette sker ved henvisning til ”Bekendtgørelsen om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.”, og når ét af de opstillede 8 fritagelsespunkter er opfyldt.
Med indkaldelsen vedlægges regnskabet for sidste hele kalenderår.
Forslag, der ønskes under afstemning, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Generalforsamlingen afholdes på det af bestyrelsen bestemte sted.
Der udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingen referat til medlemmerne ved e-mail.

§ 7

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af 2 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Beslutning om kontingentets størrelse.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.
§ 8

Medlemmer, som har betalt kontingent, er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Man har én stemme pr. betalt kontingent, og der kan stemmes personligt eller ifølge skriftlig fuldmagt. Ethvert spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvor ikke nærværende vedtægter gør undtagelse herfra.

§9

Forandring af nærværende vedtægter og beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede og mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede, men forslaget i øvrigt vedtages af ¾ af de tilstedeværende medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger derefter, og forslaget kan på denne nye generalforsamling vedtages med ¾ af de fremmødte medlemmers tilslutning.

§ 10

Ved foreningens opløsning fordeles foreningens nettoformue ligeligt mellem de på tidspunktet for opløsningen fuldgyldige medlemmer.

§11

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2021.